Creative: Design Army │ Photography: Dean Alexander
Photos (from top)
1: Dancer: Ye Feifei
2: Dancers (From Left): Gao Ge, Chaelee Kim, Liu Miaomiao, Lauma Berga, Zhang Xuening
3: Dancers (From Left): Leung Chunlong, Yang Ruiqi
4: Dancer: Chen Zhiyao
5: Dancers (From Left): Shen Jie, Li Lin
6. Dancer: Li Jiabo
7. Dancers (From Left): Garry Corpuz, Wang Qingxin
8. Dancer: Yang Ruiqi

You may also like