Creative: Li Chi Tak | Photography: Bobyeah
Photos (from top)
Dancer: Ye Feifei
Dancers (from left): Garry Corpuz, Yang Ruiqi
Dancer: Luis Cabrera
Dancers (from left): Zhang Xuening, Jonathan Spigner, Lin Chang-yuan Kyle
Dancer: Wang Zi
Dancers (from left): Wang Qingxin, Yonen Takano
Dancer: Gao Ge

You may also like